Settaluck Legal | ข่าวสาร
15465
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15465,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

ข่าวสาร

บทความ

SUBTITLE/DESCRIPTION

    • พนักงานขายมีส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับรายได้ของบริษัท หากไม่มีการบริหารจัดการที่ดีแล้ว อาจจะเกิดปัญหาสมองไหล เมื่อฝึกฝนอบรมจนเชี่ยวชาญมีความสามารถ หรือส่งมอบลูกค้าให้ดูแลจนเกิดความสนิทสนมกับลูกค้า จนติดพนักงานขายมากกว่าสินค้าของบริษัท จนบริษัทคู่แข่งหมายปอง หรือพนักงานเกิดอยากได้มากกว่าเดิม หรือมั่นใจที่จะประกอบกิจการค้าแข่งเองแล้ว หากพนักงานนำลูกค้าไปจากนายจ้างย่อมตามมาด้วยความเสียหาย แม้จะมีสัญญาบังคับกำหนดไว้ “ห้ามประกอบกิจการค้าแข่ง” หากลูกจ้างไม่สนใจทำผิดสัญญา หรือไม่มีมาตราการที่ป้องกันปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพพอ แม้นายจ้างนำสัญญาฟ้องชนะคดีแต่ก็ไม่สามารถชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ ที่มาของปัญหาดังกล่าวมาจากความคิดของพนักงานที่กล้าจะทำผิดสัญญา กล้าที่จะหักหลังนายจ้างโดยไม่เกรงกลัวผลกระทบ หรือคิดว่านายจ้างคงไม่รู้ คงไม่มีหลักฐานเพียงพอในการฟ้อง ถึงฟ้องก็คุ้มค้า แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยการวางระบบบริหารจัดการพนักงานฝ่ายขาย ลาออกค้าแข่งอย่างมี ประสิทธิภาพ เพื่อลดปัญหาและเป็นการป้องกันปัญหาอย่างแท้จริง Contact us> www.thehsolution.com E-mail:clientservice@thehsolution.com Tel.02-713-3301 / Hotline: 063-264-9965...

    • การลากิจเป็นสิทธิของพนักงาน ซึ่งเป็นกิจที่สำคัญไม่สามารถให้บุคคลอื่นทำแทนได้ กรณีกิจที่สำคัญบุคคลอื่นไม่สามารถทำแทนได้นั้น ความหมายค่อนข้างกว้าง บุคคลอื่นทำแทนได้หรือไม่ สำคัญอย่างไรในมุมมองของพนักงาน และหัวหน้างานอาจพิจารณาแตกต่างกัน จึงควรใช้แนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ได้เคยวางหลักไว้เป็นสำคัญเพื่อป้องกันการผิดพลาด หากกรณีอนุญาตให้พนักงานใดลากิจหนึ่งแล้ว จะทำให้พนักงานอื่นหยิบยกมาเป็นข้อกล่าวอ้างตามหลักความเท่าเทียมกันที่ต้องอนุญาตให้ พนักงานอื่นลาได้เช่นกัน มิเช่นนั้นแล้วหากมีการลงโทษจะเป็นการลงโทษที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอาจะมีผลตามหาหากนายจ้างหักเงินลูกจ้างโดยไม่มีข้อตกลงยินยอมให้หักเงินตามหลักที่กฎหมายกำหนด หรือถึงกับเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย อันมีโทษอาญาทั้งจำคุก และ/หรือ ปรับ ตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ ทำให้นายจ้างอาจมีความผิด จำเป็นที่ควรจะวางระบบเรื่องระเบียบข้อบังคับ ขั้นตอนการปฏิบัติให้สอดคล้องในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดในองค์กร และสามารถนำไปใช้ต่อสู้คดีความหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ Contact us> www.thehsolution.com E-mail:clientservice@thehsolution.com Tel.02-713-3301 / Hotline: 063-264-9965...

    • คุณแม่ส่วนใหญ่ขณะตั้งครรภ์ยังต้องทำงานอยู่จนครบกำหนดคลอด  การตั้งครรภ์ย่อมส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานอาจจะลดน้อยลง ลักษณะหน้าที่ในการทำงานเดิมอาจจะไม่เหมาะหรือเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์  ซึ่งอาจทำให้นายจ้างได้ประโยชน์ในการงานที่จ้างลดน้อยลง จนอาจถูกกลั่นแกล้งจากนายจ้าง ดังนั้นกฎหมาย จึงกำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เพื่อให้คุณแม่ที่อยู่ในระยะเวลาการตั้งครรภ์ ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบในการทำงาน และได้ใช้สิทธิ์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ก. สิทธ์ในการทำงานล่วงเวลา กรณีที่คุณแม่มีครรภ์ท่านใดขยันอยากทำงานล่วงเวลาเพื่อเก็บเงินนั้น ทางกฎหมายสามารถทำงานล่วงเวลาได้ แต่ต้องทำงานในตำแหน่งที่ไม่อันตรายใช้แรงงานหนัก อาจจะเป็นงาน ผู้บริหาร งานวิชาการ งานธุรการ หรืองานเกี่ยวกับการเงินหรือบัญชี แคชเชียร์ ประชาสัมพันธ์ หรืองานที่ไม่ต้องใช้แรงงานทางร่างกาย เป็นต้น โดยนายจ้างจะต้องยินยอมตกลงให้คุณแม่ที่ตั้งครรภ์นั้นทำงานล่วงเวลาในวันทำงานได้เท่าที่ไม่มีผลกระทบต่อ สุขภาพของคุณแม่ตั้งครรภ์โดยได้รับความยินยอมก่อน แต่หากลักษณะงานเป็น งานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีความสั่นสะเทือน,งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ,งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกินสิบห้ากิโลกรัม, งานที่ทำในเรือ,งานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ไม่ได้เพราะกฎหมายห้ามมิให้นายจ้างให้คุณแม่ตั้งครรภ์ทำงานในระหว่างเวลา 4 ทุ่ม ถึงเวลา 6 โมงเช้า หรือทำงานล่วงเวลา ทำงานในวันหยุด หรือทำงานอย่างหนึ่งอย่างใดดังที่กล่าวมาข้างต้นไว้ ......

      • ชื่อว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ดำเนินการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบการให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด แต่ยังไม่มีความรู้เพียงพอในส่วนของการบริหารจัดการในฐานะกรรมการบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดในส่วนของการประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากผู้จัดทำบัญชีมักเป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งบริษัท เปลี่ยนแปลงข้อมูล เตรียมเอกสารยื่นงบการเงินให้ หากผู้ดำเนินการดังกล่าวมีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพียงพอ สามารถวางแผนแนะนำให้ทราบถึงบทบัญญัติที่กฎหมายกำหนดได้ย่อมเป็นสิ่งที่ดี แต่หากผู้ดำเนินการมิได้มีความรู้ในเรื่องกฎหมาย หุ้นส่วนบริษัทแล้ว ท่านควรสำรวจตัวเองอย่างเร่งด่วนว่ามีการดำเนินการอย่างใดบ้างหรือไม่ที่ได้ทำผิดกฎหมายอยู่ เช่น การเรียกประชุมสามัญประจำปี เพื่อรับรองงบดุลโดยไม่มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นจริง แต่กลับแจ้งไปยังกระทรวงพาณิชย์ตามแบบฟอร์มว่ามีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นรับรองงบการเงินแล้ว กรรมการที่ลงนามในเอกสารดังกล่าวกำลังทำผิดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน อันเป็นความผิดตามกฎหมายอาญา ซึ่งจะตามมาด้วยการฟ้องร้องจากหุ้นส่วนด้วยกันที่มิได้มีการเข้าร่วมประชุมในกรณีหากมีการพิพาทกันในอนาคต การโอนเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยมิได้มีการซื้อขายกันจริง เป็นอีกสาเหตุที่นำมาสู่การฟ้องร้องของหุ้นส่วนว่าเป็นกรณีการยักยอกหุ้น ซึ่งเป็นคดีที่นำสู่การพิจารณาของศาลจำนวนไม่น้อย โดยต้องใช้พยานหลักฐานพิสูจน์ นำสืบหักล้างเอกสารที่ได้ยื่นต่อหน่วยงานของรัฐไว้ หรือหักล้างการไม่มีเอกสารที่เกี่ยวข้องว่ามีการซื้อขายหุ้นกันจริงที่ศาลรับฟัง ผู้ประกอบการควรตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น และควรใช้ผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษาอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นสำคัญ จดทะเบียนราคาประหยัดแต่แพงค่าคดีความ อาจไม่คุ้มค่าความเสียหายของ กิจการ Contact Us> www.i-legal.co.th E-mail: chatchawas_set@i-legal.co.th / Tel.02-415-7771...

      “การวางระบบตรวจสอบกำหนดเครดิต เพื่อป้องกันหนี้สูญ”

      งานสัมมนา

      SUBTITLE/DESCRIPTION

      ตอน… ระบบการเก็บข้อมูลกำหนดให้เครดิตคู่ค้า ป้องกันหนี้สูญที่แท้จริงคืออะไร?   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจในเครือ เศรษฐลักษมิ์ กรุ๊ป (Settaluck Group) ผู้ให้บริการที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจเชิงกฎหมายเพื่อการเติบโต ที่ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 18 ปี ซึ่งให้บริการด้าน “การวางระบบบริหารตรวจสอบ กำหนดเครดิตการค้า ป้องกันหนี้สูญ และบริหารจัดการหนี้เสียทั้งระบบ” กับ “The H” ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบบริหารจัดการป้องกันปัญหาทรัพยากรบุคคล อาทิเช่น พนักงานทิ้งงาน ลาออกค้าแข่ง แย่งลูกค้า เซลล์ถูกซื้อตัว ทุจริตค่าคอมมิชั่น เงินใต้โต๊ะ ป้องกันผู้บริหาร และฝ่ายบุคคลได้รับความเสี่ยงในคดีอาญา ได้ทำการจัดสัมมนาหัวข้อพิเศษขึ้นมา สำหรับท่านผู้บริหาร เท่านั้น!! นำโดย ทีมผู้บริหาร คุณชัชวัสส์ เศรษฐลักษมิ์ (CEO), คุณบุรศดี......

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท บิซิเนส ฮิวแมน โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ที่รู้จักกันในนามของ “The H” ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางกลยุทธ์ป้องกันปัญหาทรัพยากรบุคคล ในเครือของ Settaluck Group นำโดย ทีมผู้บริหาร คุณชัชวัสส์ เศรษฐลักษมิ์ (CEO), คุณบุรศดี วายะลุน (ผู้บริหาร The H), คุณวุฒิพงศ์ รัตนพันธ์สุนทรา (ผู้บริหาร Settaluck Lawfirm), ร่วมกับ “บก. ทีป้อ ณธน โชติหิรัญรัตน์” บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ A Month Thailand หนังสือพิมพ์ไลฟ์สไตล์สำหรับมนุษย์เงินเดือน และ......

        จากกระแสตอบรับงานสัมมนา เทรน HRL ที่โลกรู้… แต่ผู้บริหาร และ HR ไม่รู้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา มีผู้สนใจเป็นจำนวนมากกว่า 100 ราย มีความต้องการเข้าร่วมสัมมนานี้ บริษัท บิซิเนส ฮิวแมน โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ที่รู้จักกันในนามของ “The H” ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางกลยุทธ์ป้องกันปัญหาทรัพยากรบุคคล ในเครือของ Settaluck Group นำโดย ทีมผู้บริหาร คุณชัชวัสส์ เศรษฐลักษมิ์ (CEO), คุณบุรศดี วายะลุน (ผู้บริหาร The H), คุณวุฒิพงศ์ รัตนพันธ์สุนทรา......

      ละเอียด อธิบาย เดินไปด้วยกัน

      บริการงานด้านกฎหมาย

      รู้ทัน ป้องกันปัญหา  เลือกผู้รับเหมาอย่างไร ให้น่าไว้ใจ

      ครอบครัว มรดก

      ชีวิตอาจไม่สวยหรู  ถ้าไม่รู้  เรื่องสินสมรสและบุตร

      ยาเสพติด

      หลักฐานเท็จ อาจโดนจับแต่ไม่ทำให้คุณผิด

      ไม่มีปัญหา ถ้าวางระบบโครงสร้างที่ชัดเจน

      ปัญหาจากระบบกระทบบุคลากร  อย่านิ่งนอนใจ

      สิทธิที่ต้องดูแล ตั้งแต่เริ่มต้น

      ป้องกันได้ ไม่ต้องตามแก้ เปลี่ยนคู่แข่งเป็นคู่ค้า

      ตรวจเครดิต น่าไว้ใจ หนี้สูญไม่มี หนี้เสียไม่ได้

      ประสบการณ์กฎหมาย ถ่ายทอดโดย SETTALUCK

      ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจในบริการกฎหมายในกลุ่มเครือ เศรษฐลักษมิ์