Settaluck Legal | ทีมผู้เชี่ยวชาญ
15537
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15537,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

ทีมผู้เชี่ยวชาญ

Settaluck Management Team

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และมีทีมกฎหมายผู้ทรงคุณวุฒิ
มากด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พร้อมเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆให้แก่ท่าน

ชัชวัสส์ เศรษฐลักษมิ์

ที่ปรึกษากฎหมาย  ทนายความ

ที่ปรึกษาธุรกิจเชิงกฎหมาย

การศึกษา

นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สาขาทรัพย์สินทางปัญญา

ได้รับอนุญาตว่าความจากสภาทนายความเมื่อปี 2542

ประสบการณ์งานกฎหมาย ตั้งแต่ปี 2541 กว่า 18 ปี

ได้รับอนุญาตทนายความรับรองเอกสารจากสภาทนายความ

 

การทำงานปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เศรษฐลักษมิ์  จำกัด

ให้บริการงานด้านกฎหมาย ด้านคดีความ ที่ปรึกษากฎหมาย

จัดสัมนาความรู้กฎหมาย งานกฎหมายทั่วไป

ประวัติการทำงานอื่น

 

สภาผู้แทนราษฎร์

 • เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านการธนาคาร สถาบันการเงินและตลาดทุน
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านการคลัง

 

วุฒิสภา   

 • ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการติดตามการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 • อนุกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ พิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ และสืบสวนสอบสวนที่ เกี่ยวข้องกับภารกิจของคณะกรรมาธิการ

คณะทำงานเพื่อดำเนินการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านแรงงาน

ตามคำสั่งแต่งตั้งจากคณะอนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านสังคมและวัฒนธรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 

ผู้เชี่ยวชาญ

วางระบบบริหารธุรกิจเชิงกฎหมายให้กับหน่วยงานต่างๆ  บริหารทรัพยากรบุคคล / ป้องกันหนี้สูญ

 

วิทยากร

บรรยายความรู้กฎหมาย/วางระบบป้องกันปัญหาธุรกิจ /ปัญหาการติดตามบังคับคดีหนี้สูญ /ปัญหาแรงงาน

 

ผู้คิดค้นทฤษฎี 4 Changes

ในการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระ (งานลิขสิทธิ์)

ที่ปรึกษาสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

พิธีกรผู้ดำเนินรายการกฎหมาย

“คุยกฎหมายกับทนายมวลชน”

 

ผู้บริหารธุรกิจในเครือ INFINITUM GROUP

กรรมการบริหาร บริษัท ริก้า เอเชีย จำกัด 

ให้บริการงานด้านงานระบบโรงงาน จำหน่ายอุปกรณ์ในธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม

กรรมการบริหาร บริษัท เคลียร์โร่ จำกัด

จำหน่ายสินค้าประเภทหลอดไฟ จอภาพ LED ให้เช่าจอภาพ LED

กรรมการบริหาร บริษัท ไนน์ อินฟินิตี้ จำกัด

จัดงานแสดงต่างๆ ผลิตรายการทีวี

“วางระบบตามทฤษฎี 4 Changes เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด”

พิรานันท์ ธันยบูรณ์ธีรเดช

ที่ปรึกษากฎหมาย  ทนายความ

ที่ปรึกษาธุรกิจเชิงกฎหมาย

ประสบการณ์ทำงาน 10 ปี

 

ความเชี่ยวชาญ

– วางกลยุทธ์บริหารเครดิตคู่ค้า ป้องกันปัญหาหนี้สูญทั้งระบบ

– วางกลุยทธ์บริหารโครงสร้างหุ้นส่วนป้องกันปัญหาทางคดี

– บริหารหนี้ค้างชำระ

– การจัดตั้งนิติบุคคล

– จดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

– การขออนุญาตอยู่อาศัย และทำงานสำหรับคนต่างด้าว

“วางระบบตามทฤษฎี 4 Changes เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด”
S__56164409

ที่ปรึกษาการบริหารทรัพยากรบุคคล 6 ปี

นายก้องเกียรติ วรเดช

ที่ปรึกษา / Consult

ความเชี่ยวชาญ

 • บริหารการวางแผนสรรหา และว่าจ้าง
 • การลดอัตราพนักงานลาออก
 • การบริหารแรงงานสัมพันธ์
 • ให้คำปรึกษาด้านปัญหาแรงงาน

ความเชี่ยวชาญ

 • บริหารปัญหาพนักงานทุจริต ทิ้งงาน ค้าแข่ง แย่งลูกค้า
 • บริหารสัญญาจ้างเพื่อการเติบโต
 • การคัดกรองสัมภาษณ์งาน
 • วางกลยุทธ์ สร้างเทคนิคทดลองงาน การขยายทดลองงาน
 • การลงโทษสอบสวน
 • การบริหารการสิ้นสุดสัญญาจ้าง
 • กลยุทธ์การบริหารกฏระเบียบข้อบังคับ
 • วิเคราะห์เครดิตป้องกันความเสี่ยงทางการค้า
 • การป้องกันหนี้สูญจากกลุ่มตลาดเสี่ยง
 • วางกลยุทธ์นโยบายเพิ่มลดเครดิตลูกค้า เพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่ง
 • การบริหารจัดการหนี้ค้างชำระ

ประสบการณ์ทำงาน

– ประสบการณ์ 6 ปี

S__56164406

ประสบการณ์ทำงาน
• ประสบการณ์งานกฎหมายกว่า 8 ปี
• ประวัติการว่าความ 8 ปี
• ที่ปรึกษาธุรกิจเชิงกฎหมาย กว่า 8 ปี

ว่าที่ร้อยตรี เอกพล แป้นใหญ่

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย / ทนายความ

ความเชี่ยวชาญ

กฎหมายธุรกิจ

 • นิติกรรมสัญญา
 • ซื้อขาย แลกเปลี่ยน
 • เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ให้
 • จ้างแรงงาน จ้างทำของ
 • ฝากทรัพย์

ความเชี่ยวชาญ

 • กฎหมายอสังหาริมทรัพย์
 • กฎหมายตัวแทน นายหน้า
 • กฎหมายค้ำประกันจำนอง
 • กฎหมายกู้ยืมเงิน
 • กฎหมายเช็ค
 • กฎหมายคุ้มครองผุ้บริโภค
 • กฎหมายครอบครัว
 • กฎหมายมรดก
 • กฏหมายอาญาการลงโทษความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
 • กฏหมายอาญาการลงโทษความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกง
 • กฏหมายอาญาการลงโทษความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสาร
 • กฎหมายอาญา การลงโทษความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ / ออนไลน์
 • กฏหมายอาญาการลงโทษความผิดเกี่ยวกับการหมิ่นประมาท
 • กฎหมายอาญา การลงโทษความผิดเกี่ยวกับการทุจริต
 • กฎหมายอาญา การลงโทษความผิดเกี่ยวกับการแจ้งความเท็จ

ประสบการณ์ทำงาน

 • ประสบการณ์งานกฎหมายกว่า 8 ปี
 • ประวัติการว่าความ 8 ปี
 • ที่ปรึกษาธุรกิจเชิงกฎหมาย กว่า 8 ปี
S__56074244

ประสบการณ์งานกฎหมายกว่า 10 ปี
ประวัติการว่าความ 10 ปี
ที่ปรึกษาธุรกิจเชิงกฎหมาย กว่า 10 ปี

นายธราธร ดาราษฎร์

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย / ทนายความ

ความเชี่ยวชาญ

กฎหมายธุรกิจ

 • นิติกรรมสัญญา
 • ซื้อขาย แลกเปลี่ยน
 • เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ให้
 • จ้างแรงงาน จ้างทำของ
 • ฝากทรัพย์

ความเชี่ยวชาญ

 • กฎหมายหุ้นส่วน
 • กฎหมายนิติบุคคล
 • กฎหมายที่ดิน อสังหาริมทรัพย์
 • กฎหมายโรงงานอุตสาหกรรม
 • กฎหมายอนุญาโตตุลาการ
 • กฎหมายทรัพย์สิน
 • กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
 • กฎหมายความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
 • กฎหมายบังคับจำนอง
 • กฎหมายล้มละลาย
 • กฎหมายค้ำประกันจำนอง
 • กฎหมายความลับทางการค้า
 • กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
 • กฎหมายตัวแทน นายหน้า
 • กฎหมายกู้ยืมเงิน
 • กฎหมายเช็ค
 • กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
 • กฎหมายครอบครัว
 • กฎหมายมรดก
 • กฎหมายแรงงาน

กฎหมายอาญา

 • กฎหมายอาญา การลงโทษความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
 • กฎหมายอาญา การลงโทษความผิดเกี่ยวกับที่ดิน
 • กฎหมายอาญา การลงโทษความผิดเกี่ยวกับการทุจริต
 • กฎหมายอาญา การลงโทษความผิดเกี่ยวกับการค้า
 • กฎหมายอาญา การลงโทษความผิดเกี่ยวกับเอกสาร
 • กฎหมายอาญา การลงโทษความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ / ออนไลน์

ประสบการณ์ทำงาน

 • ประสบการณ์งานกฎหมายกว่า 10 ปี
 • ประวัติการว่าความ 10 ปี
 • ที่ปรึกษาธุรกิจเชิงกฎหมาย กว่า 10 ปี